E-veoselehega võib Eesti teedel sõita kuni 52-tonnise autorongiga

1. juulist 2018 laienes Riigikogu määrusega eriloaga tehtavate vedude seadus ümarpuidult ka muud tüüpi vedudele. Seadus lubab eriloa alusel teostada kuue teljelisel autorongil kuni 48 tonni ja seitsme või enama teljelisel autorongil kuni 52-tonnise täismassiga vedusid Eesti piires, mis on edasiminek, arvestades et varasem maksimum oli 44 tonni ning Soomes on sama üldnorm juba 72 tonni. Maksimaalse täismassi kõrgemale seadmine Maanteeameti poolt on kindlasti positiivne uudis just kõikidele transpordiga tegelevatele ettevõtetele, kuna võimaldab vedusid suurema marginaaliga teostada. Lisaks võimaldab suurem lubatud täismass teostada kokkuvõttes vähem vedusid, mis vähendab raskeveokite arvu Eesti teedel ning jätab üldpildis rohkem ruumi sõiduautodele. Hea meel on tõdeda, et nii mitmedki ettevõtted on tänaseks seda võimalust kasutanud ning nii võibki näiteks lisaks ümarpuidu vedudele juba ka killustiku vedude puhul Eesti teedel näha 52-tonniseid autoronge.

Suurema massi vedamiseks tuleb taotleda eriluba

Küll aga ei või mitte kõik Eesti teedel liikuvad autorongid 52-tonnist koormat vedada, vaid selleks tuleb taotleda eriluba ning täita veel rida seaduses sätestatud nõudeid.

Eriloa taotlemiseks avalikul kasutataval teel tuleb pöörduda teed omava organisatsiooni poole — riigiteedel sõitmiseks annab eriloa Maanteeamet, linnatänavatel ja vallateedel vastavalt linna- ja vallavalitsus. Erateedel sõitmiseks peab andma loa tee omanik või tema poolt volitatud isik ning vedu toimub tema poolt määratud tingimustel.

Eriloa saamiseks peavad lisaks olema täidetud järgmised üldnõuded:

  • Iga autorongi veose kohta on vormistatud e-veoseleht. Elektrooniliste veoselehtede kasutuselevõtuks tuleb kontakteeruda Waybilleriga (https://waybiller.com), kelle kontaktandmed leiate artikli lõpust.
  • Autorongi kõik teljed, välja arvatud veduki pööratavate ratastega teljed, peavad olema varustatud paarisratastega.
  • Autorongi veduk kuulub EURO V või vähem saastavasse EURO-heitgaasiklassi.
  • Veok on varustatud GPS-seadmega, mis võimaldab Maanteeametilmäärata autorongi asukohta veo ajal.
  • Veoteena kasutatakse Maanteeameti veebilehel avaldatud lubatud teede võrku või selle osa või kohaliku omavalitsuse üksuse väljastatud eriloale lisatud veoteed.
  • Autorongi mõõtmed ei ületa liiklusseaduse § 80 lõike 3 aluselkehtestatud suurimaid lubatud suurusi.

Kuidas Maanteeametis eriluba taotleda?

Esita taotlus Maanteeameti e-teeninduses => „Maantee“ => „Erilubade taotlemine“ => „Alusta uut taotlust“.

1QbYBocVIJ8D6P2rMMoO2AQ

Eriloale saab panna kas mitu sõidukit ja ühe haagise või ühe sõiduki ja mitu haagist.

Eestis registreeritud veduki/haagise puhul saab sisestada registreerimismärgi lahtrisse sõiduki/haagise registreerimisnumbri. Pärast seda tuleb vajutada nuppu „Leia liiklusregistrist“ ning sõiduki andmed täituvad liiklusregistri päringu põhjal.

Kui teie poolt sisestatud sõiduk on välissõiduk või seda ei ole Eestis arvel, siis tuleb valikuna võtta „Välissõiduk/liiklusregistrist puuduv sõiduk või registreerimisele mittekuuluv sõiduk“. Sel juhul tuleb andmed sisestada käsitsi.

Selleks, et ettevõtte töötaja saaks kasutada e-teenindust erilubade taotlemiseks ning vaatamiseks, on vajalik ettevõtte juhatuse liikmel volitada oma töötajaid e-teeninduses taotlema või vaatama erilubasid.

Kui taotluse täitmisega tekib probleeme, siis saate abi telefonil 611 9339 (Maanteeamet).

Kui palju Maanteeameti eriluba maksab?

Eriloa saamiseks tuleb Maanteeametile maksta ka tasu. Näiteks aastaringsel veol riigiteedel on tasu 500€ iga autorongi kohta aastas.

Kõik hetkel kehtivad tasumäärad on toodud järgnevas tabelis:

1F5jiOfH Hj2jHnPp4 mvpA

Tavaluba eriveo läbiviimiseks väljastatakse taotlejale 3 tööpäeva jooksul ning selle vormistamine maksab 6€. Kiirloa väljastamine toimub 8 töötunni jooksul ning selle vormistamine maksab 10€. Tasuta loa taotlus on võimalik esitada, kui tegemist on tee korrashoiuga seotud eriveoga või põllumajanduslikel sõidukitel nagu traktorid ja kombainid.

1zykCYZ26BLASVt5ZKncCtA

Kuidas elektroonilised veoselehed kasutusele võtta?

Elektrooniliste veoselehtede kasutusele võtmiseks tuleb kontakteeruda Waybilleriga meiliaadressil waybiller@waybiller.com või telefonil 580 81132. Teile luuakse konto ning tehakse ka kiirkoolitus e-veoselehtede kasutamiseks. Elektrooniliste veoselehtede kasutamiseks peab veokis olema ka nutiseade (nutitelefon või tahvelarvuti) ning autojuht peab oskama seda kasutada. E-veoselehe loomine on oma olemuselt aga väga lihtne, tähendab autojuhi jaoks vaid paari klõpsu ning on oluliselt kiirem, kui saatelehe täitmine paberil. Lisaks annab e-veoseleht reaalajas ülevaate veost kõigile kolmele osapoolele (saatjale, vedajale, vastuvõtjale), veodokument on sõidu algusest peale digitaalne ning seetõttu võimaldab osapoolte vahelist arveldamist oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks teha.